ONTSLAG BIJ DECREET VOOR JEUGDSPELERS

Elke aangesloten jeugdspeler (amateur) heeft het recht om bij zijn huidige club ontslag te nemen.

Hieronder beschreven te te volgende procedure :

 

Artikel 522  Ontslag tijdens de periode van 1 april tot 30 april ● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid

 

1. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden geboden door het decreet van de niet-betaalde sportbeoefenaar om van club te veranderen, moet de aangeslotene zijn ontslag betekenen aan de KBVB en aan zijn club van toewijzing, op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven en op straffe van verval in de periode van 1 april tot 30 april (Art. 21).

2. Indien de aangeslotene minderjarig is, is de handtekening van een houder van het ouderlijk gezag vereist.

3. Indien het lid van de KBVB tevens lid is van de VFV of de ACFF, verliest het ook dit lidmaatschap.

4. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juli erop volgend. Tot dan blijft de speler speelgerechtigd voor de club voor dewelke hij gekwalificeerd is op de datum van zijn ontslagname.

5. De speler amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april kan zich heraansluiten bij de KBVB met toewijzing aan de club van zijn keuze vanaf 15 mei, volgend op zijn ontslag.

voor de speler die zich aansluit met toewijzing aan een club van het profvoetbal en voor de speelster.

6.Het ontslag moet digitaal aangevraagd worden door de ouder (indien de speler jonger is dan 18 jaar) met een geldige identiteitskaart (of kids-ID indien de speler jonger dan 12 jaar) met een ID-lezer via onderstaande link

https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/unsubscriptions/unsubscript...