De afgevaardigde

      Als club waarderen we het enorm dat u zich bereid heeft verklaard u in

      te willen zetten voor uw ploeg en club door de taak van afgevaardigde te

      behartigen.

      De afgevaardigde is ontegensprekelijk de sleutelfiguur in elke ploeg en uw

      taak als afgevaardigde bestaat er voornamelijk in de spelers te begeleiden

      bij wedstrijden en als spreekbuis te fungeren van de ploeg bij het bestuur en

      bij de ouders . Een goede verstandhouding  met de trainer is fundamenteel.                 

      Deze infobrochure heeft als doel je te helpen bij de taak van afgevaardigde

      uit te voeren. Hierna vind je ondermeer een opsomming van de kerntaken

      van de afgevaardigde voor, tijdens en na de wedstrijd.   

      Meer specifiek wordt er ook een ongevallenformulier dienen opgemaakt.

      Het spreekt evenwel voor zich dat je met al je vragen en suggesties ook steeds

      bij de club terecht kan.

      Wij wensen je alvast te danken voor je inbreng en inzet en zien net zoals

       jij uit naar een succesvol seizoen.

  

     De afgevaardigde

     De afgevaardigde(minstens 18jaar oud) draagt de verantwoordelijkheid

     voor de ploeg waar hij/zij voor optreedt.

     Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de KBVB,

     waarvan hij/zij geacht wordt ze te kennen. De afgevaardigde dient zich te

     onderwerpen aan de sportieve eisen van de trainer van de ploeg waar hij/zij

     voor optreedt. Hij/ zij zal er mede voor zorgen dat de spelers de reputatie van

     KFCO Beerschot-Wilrijk positief uitstralen, en zich zowel op als naast het

     voetbalveld voorbeeldig gedragen.

 

        Tijdens de thuiswedstrijden

     Voor de wedstrijd

      * Opvang van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden en informeren

         naar bijkomende wensen.

      * Oplossing geven aan eventuele tekortkoming(en)

      * Betaling van de onkostenvergoeding.

      * Tijdstip vragen voor controle schoeisel en identiteitscontrole.

      * Digitale invoering scheidsrechtersblad en identiteitscontrole van beide teams. 

      * Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen.

      * Uitnodigen op receptie of kantine na de wedstrijd.

      * Opvang van de bezoekende ploeg: kleedkamer aanwijzen, receptie aanduiden,

         uitnodigen tot het invullen van digitaal wedstrijdblad.

      * Aanduiden speelveld en plaats voor warming-up.

      * Opvang van de eigen spelersgroep; verzamelen identiteitskaarten, invullen

         digitaal scheidsrechtersblad, uitrusting verdelen.  

      * Kleedkamer sluiten, inclusief kleedkamer van de scheidsrechter.

     Tijdens de wedstrijd 

     * Toezicht houden binnen de neutrale zone.

     * Verzorging van de gekwetste spelers, EHBO-tas (sportverzorger)

     * Andere wedstrijdballen ter beschikking houden.

     Bij de rust,     

      * Begeleiding van de scheidsrechter, drankje aanbieden.

      Na de wedstrijd

       * Digitaal scheidsrechterblad goed nakijken.

       * Wedstrijdkledij verzamelen en natellen.

       * Controleren kleedkamers, ook van tegenstrever, eventuele schade door 

          scheidsrechter laten vermelden op wedstrijdblad.

       * Identiteitskaarten terugbezorgen, gekwetste spelers doorsturen naar de medische 

          diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven.

          Let op dat het ongevallenformulier wordt afgewerkt door de club waar de –

          speler is aangesloten!

        * Gastheer spelen voor de scheidsrechter.

        * Kledijtas wegbrengen en afleveren voor de wasbeurt.

     Tijdens de uitwedstrijden

     Verzamelen aan afgesproken terrein,

        * 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn.

        * Wedstrijdballen meenemen.

        * VERANTWOORDELIJKHEID dragen voor een rustige houding van de 

            spelersgroep voor vertrek en bij aankomst.  

     Voor, tijdens en na de wedstrijd.

        * Meestal dezelfde taken als bij thuiswedstrijden: 

           digitaalscheidsrechtersblad, spelers verzorgen bij kwetsuur, truitjes 

           natellen, kleedkamer als laatste inspecteren en verlaten.         

        * Ten laatste 45 minuten nà beëindigen wedstrijd, terugreis met hele groep 

           aanvangen. Controle op aanwezigheid alle spelers coördineren plaatsen 

           in wagens in samenspraak met de ouders.

        * Bij aankomst; kledijtas wegbrengen voor wasbeurt.

       Taken los van de wedstrijd,                                                

         * Verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken indien er zich onregelmatigheden

            of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.

         * Aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden.

         * Tijdens de training is het wenselijk eens contact te maken met de spelers en 

            training, indien de omstandigheden dit mogelijk maken.

        Taken specifiek aan bepaalde leeftijdscategorieën,

         * Helpen bij aan-en omkleden, ouders komen in principe de kleedkamer niet

            binnen.

         * Veters helpen strikken .

         * Trainings vestjes helpen aantrekken na invalsbeurt. 

         * Water en drankbekertjes voorzien.

         * Toezicht houden tijdens het douchen.

         * Opruimen.

         * Ouders discreet informeren over bepaalde aanpassingen.

       Enkele aandachtspunten,

        * Indien geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst  de vraag gesteld

           worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen.

           Indien negatief dient de thuisploeg voor een aanduiding te zorgen.

        * De sportieve begeleiding en wedstrijd-coaching behoort NIET Tot de taken van

           de afgevaardigde. Dit sluit evenwel positieve aanmoedigingen tijdens de

           wedstrijd niet uit, integendeel!!  

        * De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van    

           vele medewerkers, spelers en ouders. 

        * Kritiek hou je intern! Er zijn kanalen voldoende binnen de club om een

           probleem op te lossen. 

        * Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, geen probleem! 

           Gelieve dit echter ruim vooraf te melden zodat een vervanger kan aangeduid

           worden.

    Afspraken rond ploeginitiativen

    Etentjes voor eigen spelers

    Duidelijke afspraken maken goede vrienden!

    Volgende richtlijnen dienen gevolgd wanneer iemand een ploeg uitnodigt op

    een etentje:

 

* Jeugdbestuur en kantinepersoneel moeten tijdig op de hoogte worden gebracht.

* Het aankopen, aanhalen is voor rekening van de initiatiefnemer(s)

* Voor het klaarmaken, bedienen en afruimen is men zelf verantwoordelijk.

* De keuken wordt netjes achtergelaten.

*Alle materiaal van de keuken mag worden gebruikt maar wordt wel afgewassen en

  terug op zijn oorspronkelijke plaats gezet.

* Andere initiatieven :

*Alle initiatieven in naam van KFCOBeerschot-Wilrijk dienen steeds voorafgaand 

  voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur               

                                          Wedstrijdvoorbereiding,

        Digitaal wedstrijdblad:

          * Login en paswoord krijg je van de club

          *www.wedsrijdbladen.be

          * Dag voordien invullen.        

          * In te vullen gegevens: Spelers, afgevaardigde, trainer,

             kapitein, doelman.

          * Is de afgevaardigde afwezig dan word de trainer genoteerd als zijnde

             afgevaardigde en draagt deze een witte armband voor de thuiswedstrijden,

             en de belgische driekleur op verplaatsing.