De kracht in onze jeugdopleiding

Missie en visie

MISSIE

De jeugdopleiding neemt in de clubwerking een centrale plaats in en wordt als een essentiële taak beschouwd. Wij willen een kwaliteitsvol voetbalinstituut zijn waar het talent de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Door de spelers deze mogelijkheid aan te bieden willen wij een maximale doorstroming naar het 1ste elftal bewerkstelligen.
We willen een motiverende, pedagogisch en methodisch verantwoorde omgeving scheppen waarin jeugdspelers zich op sporttechnisch en menselijk vlak kunnen ontplooien en zich kunnen voorbereiden op een loopbaan als profvoetballer.

Beerschot ziet jeugdvoetbal als een individuele sport met een collectief karakter. Wij willen het potentieel, dat een speler bezit, maximaal ontwikkelen. Wij vinden bovendien, dat tijdens dit proces iedereen een goede tijd verdient. Om deze ambitie kracht bij te zetten en de individuele ontwikkeling van de speler te optimaliseren, verzorgen wij ook de opleiding van onze opleiders, teambegeleiders.

VISIE

Beerschot jeugd begeleidt en coacht jonge voetballers van 6 tot 19 jaar. Wij willen talentvolle jeugdspelers uit de streek (stad, de rand en de provincie) aantrekken en de ideale mogelijkheden aanbieden om hun talent te ontplooien.

Beerschot jeugd wil hun all-round voetbalpotentieel benutten om zo uitstekende voetballers te genereren door een totaalontwikkeling aan te bieden met ruime aandacht voor het technisch opleidingsplan, voetbal en studie, ethische en opvoedende waarden.

Het technisch opleidingsplan moet zo compleet mogelijk zijn. Het bevat een planning voor de tactische, de fysieke, de mentale en de technische ontwikkeling van de speler.
De keuze van opleiders en begeleiders en omkadering moet de nodige kwaliteit inhouden om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
De nodige logistieke omstandigheden moeten gecreëerd worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.

VERKLARING PANATHLON

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

 1. WE DE POSITIEVE WAARDEN IN DE JEUGDSPORT ACTIEVER, MET VOLGEHOUDEN INSPANNING EN MET GOEDE PLANNING ZULLEN NASTREVEN.
   
  • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
  • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
  • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
  • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
 2. WE ONZE INSPANNINGEN ZULLEN VOORTZETTEN OM ALLE VORMEN VAN DISCRIMINATIE UIT DE JEUGDSPORT TE BANNEN.
   

  Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 3. WE ERKENNEN EN AANVAARDEN HET FEIT DAT SPORT OOK NEGATIEVE EFFECTEN KAN VEROORZAKEN EN DAT ER PREVENTIEVE EN CURATIEVE MAATREGELEN NODIG ZIJN OM KINDEREN TE BESCHERMEN.
   
  • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
  • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf.
  • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
  • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
 4. WE VERWELKOMEN DE STEUN VAN SPONSORS EN DE MEDIA, MAAR WE GELOVEN DAT DIE STEUN IN OVEREENSTEMMING MOET ZIJN MET DE HOOFDDOELSTELLINGEN VAN DE JEUGDSPORT.
   
  • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
  • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
 5. DAAROM ONDERSCHRIJVEN WE FORMEEL HET 'PANATHLON CHARTER OVER DE RECHTEN VAN HET KIND IN DE SPORT'.
   

  Alle kinderen hebben het recht:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

  Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven

tweede periode

1 K. Beerschot V.A. 26 pts
2 KVC Westerlo 23 pts
3 Union Saint Gilloise 22 pts
4 RE Virton 20 pts
5 Oud Heverlee Leuven 17 pts

BEERSCHOT vs OH LEUVEN

THE FINAL

The Final Sjaal

Koop hem online en in de fanshop